Privacy Verklaring

Inleiding

Deze verklaring is van toepassing op alle door Tender4Success geleverde producten en diensten.

Tender4Success, gevestigd te Amsterdam, 1061BK, aan de Leeuwendalersweg 775, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Tender4Success verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van haar diensten en/of omdat u deze zelf heeft verstrekt. Gegevens die Tender4Success van u nodig kan heeft en/of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door Tender4Success in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen:

 • Voorletters en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Bedrijfsnaam
 • Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)
 • Telefoonnummer (mobiel of vast)
 • E-mailadres
 • Bankgegevens
 • BTW-nummers

Bijzondere persoonsgegevens

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Tender4Success verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

Waarom deze gegevens nodig zijn

Tender4Success heeft uw gegevens nodig om een goede dienstverlening te kunnen leveren. De gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van de diensten en producten.
 • Om te kunnen factureren.
 • Indien een wettelijke verplichting bestaat, zoals gegevens die de belastingdienst vereist.
 • Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden, die in verhouding staan tot de diensten die Tender4Success levert. Bijvoorbeeld om u via een nieuwsbrief te informeren over een activiteit van Tender4Success. Indien u niet benaderd wenst te worden in verband met deze voornoemde activiteiten, dan kunt u dit kenbaar maken via info@tender4success.com.

Gegevens kunnen enkel voor een ander doel gebruikt worden, dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Tender4Success gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt Tender4Success zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

Hoe lang gegevens worden bewaard

Tender4Success zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden

Tender4Success verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens in opdracht verwerken, worden verwerkersovereenkomsten gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

In kaart brengen websitebezoek (openbare gedeelte)

Tender4Success gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werken en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuurt u een gespecificeerd verzoek naar info@tender4success.com.

Beveiliging

Tender4Success hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Tender4Success heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij Tender4Success toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval Tender4Success gebruik maakt van de diensten van derden, zal Tender4Success in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@tender4success.com.

Uw privacy rechten

Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zal Tender4Success u hierover binnen 5 werkdagen informeren. Dit verzoek kunt u indienen via info@tender4success.com.

Vragen

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit Privacy Statement kunt u contact met ons opnemen, via info@tender4success.com.

Dit privacy statement is opgesteld d.d. 16 mei 2018